INFORMATII ADMITERE INGINERIE ENERGETICA 2008

 1. NUMĂR DE LOCURI:

  • .. cu finanţare de la buget
  • .. locuri cu taxă

 2. MODUL DE EVALUARE

 3. CALENDARUL CONCURSULUI

 4. ACTELE NECESARE ÎNSCRIRERII LA CONCURS

  • diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta; pentru absolvenţii promoţiei 2006, în etapa de inscriere este valabilă adeverinţa de absolvire a examenului de bacalaureat, eliberată de licee;
  • foaia matricolă din care să rezulte mediile generale de şcolaritate pentru toţi anii de liceu
  • certificatul de naştere în copie legalizată
  • adeverinţă medicală tip
  • două fotografii color 3 x 4 cm
  • adeverinţă din care să rezulte calitatea de student - numai pentru studenţii care doresc să urmeze o a doua specializare (daca sunt studenti pe locurile finantate de la buget, acestia nu pot urma o a doua specializare decât pe locuri cu taxa)
  • diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta - numai pentru absolventii unei facultăţi care doresc să urmeze o nouă specializare (dacă au fost studenţi pe locurile finanţate de la buget, acestia nu pot urma o a doua specializare decât pe locuri cu taxa)
  • fişa de inscriere tip - se completează in momentul înscrierii; formularul va fi distribuit de comisia de admitere, însa poate fi descărcat şi de pe pagina web a facultăţii
  • declaraţie tip prin care candidatul declarat admis se obligă să aduca actele in original până la termenele stabilite de facultate, în caz contrar fiind declarat respins din oficiu (se completează la comisia de înscriere)
  • chitanţa de plată a taxei de inscriere la consurs (100 RON) se elibereaza de comisia de înscriere