LISTA CARTILOR PUBLICATE

 1. Auditul energetic
 2. Calitatea serviciului de alimentare cu energie electrica
 3. Cicluri combinate gaze-abur
 4. Controlul calitatii energiei electrice
 5. Echipamente de comutatie si izolatia retelelor electrice
 6. Elemente moderne in realizarea statiilor electrice
 7. Fiabilitate, mentenanta si risc industrial
 8. Gestiunea deseurilor
 9. Impactul producerii, transportului si distributiei energiei electrice asupra mediului
 10. Indrumar de aplicare a metodelor de evaluare a impactului asupra mediului pe baza ciclului de viata
 11. Modele numerice in hidroenergetica si ingineria mediului
 12. Monitorizarea si evaluarea continua eficientei energetice
 13. Optimizarea exploatarii instalatiilor echipate cu turbomasini hidraulice
 14. Poluarea aerului prin arderea combustibililor fosili. Depoluarea primara
 15. Procese unitare pentru tratarea apelor
 16. Proiectarea si analiza asistata de calculator a instalatiilor de alimentare
  cu energie electrica
 17. Protectii digitale in sistemul electroenergetic
 18. Schimbatoare de caldura
 19. Siguranta in alimentarea consumatorilor electrici
 20. Sisteme inteligente pentru conducerea retelelor electrice de distributie
 21. Solutii de finantare a proiectelor energetice
 22. Strategia si legislatia Romaniei de protectie a mediului
 23. Tehnici si tehnologii avansate in sisteme electrice moderne
 24. Tehnologii curate
 25. Tehnologii moderne de depoluare a aerului
 26. Tendinte moderne in distributia energiei electrice

Auditul energetic

Cartea..................

Autori: Cristian Raducanu - Roxana Patrascu - Dragos Paraschiv - Aurel Gaba

 


Calitatea serviciului de alimentare
cu energie electrica

Autori: Florin Munteanu - Dumitru Ivas

Cartea subsumează multe din fenomenele cunoscute noţiunii de calitate a serviciului de alimentare cu energie electrică din motive similare celor care au făcut ca preocupările în domeniu să se extindă în ultima vreme: noi categorii de receptoare sau extinderea utilizării altora, sensibile la perturbaţii ca şi presiunea crescândă din partea unor consumatori din ce în ce mai avizaţi şi mai pretenţioşi care acţionează în sensul creşterii cererii de calitate a alimentării. Un alt motiv deosebit de important, care conferă actualitate şi importanţă subiectului cărţii este re-reglementarea pieţei de energie. Subliniem ideea de re-reglementare şi nu de dereglementare a pieţei de energie pentru a preveni înţelegerea eronată, din start, a ceea ce înseamnă această adevărată reformă în domeniu. Receptată şi rezolvată diferit în diverse ţări europene în comparaţie cu Statele Unite care au fost cele care au demarat lucrurile, re-reglementarea are un scop intermediar foarte clar care constă în punerea în competiţie a entităţilor care concură la producerea, transportul şi distribuţia energiei electrice şi asigurarea dreptului consumatorului de a-şi alege furnizorul de energie precum şi un scop final, de asemenea foarte clar, de a asigura consumatorilor un serviciu de calitate. Toate chestiunile tehnice, economice, legislative, etc. se adaptează natural pieţei libere create în contextul general al economiilor libere, concurenţiale, existente.

Capitolul 1 prezintă aspecte generale legate de subiectul cărţii, scopul şi cei care sunt, prin natura lucrurilor implicaţi în calitatea alimentării ca şi de modul în care este văzută această calitate de cele două părţi, furnizor şi consumator.Capitolul 2 include definiţii ale noţiunilor cu care se operează în domeniul calităţii alimentării ca şi o clasificare exhaustivă a fenomenelor ce reprezintă perturbaţii şi care pot afecta calitatea. Cele şapte categorii, fenomenele tranzitorii, variaţiile de lungă durată ale tensiunii, variaţiile de scurtă durată ale tensiunii, nesimetriile, armonicile, fluctuaţiile de tensiune şi variaţiile de frecvenţă sunt detaliate pe subcategorii care acoperă practic toate pertgurbaţiile care apar în realitate.Metodele probabilistice de estimare a calităţii alimentării sunt prezentate în capitolul 3 ca fiind singurele potrivite în acest scop, în faza de proiectare. Este dezvoltat un concept original, echivalentul nodal de fiabilitate - ENF - bazat pe un model probabilistic capabil să genereze spectrul tridimensional frecvenţă - durată - amplitudine dintr-un domeniu larg al variaţiilor de tensiune pentru orice nod de reţea. ENF este obţinut prin combinarea tehnicilor de analiză a fiabilităţii sistemelor cu cele de anliză a regimurilor permanente, normale şi post defect şi tranzitorii. În capitolul 4 se face o trecere în revistă a metodelor şi tehnicilor practice în scopul ameliorării calităţii serviciului de alimentare cu energie electrică. Urmărind clasificarea din capitolul 2 sunt reluate toate categoriile de perturbaţii insistându-se aici asupra modului în care, în practica industrială, pot fi diminuate sau eleiminate perturbaţiile care afectează calitatea alimentării.O tehnologie relativ nouă, în curs de extindere în practica industrială, este prezentată în capitolul 5, dedicat comutării controlate. După o sinteză, bazată pe o cantitate apreciabilă de publicaţii de specialitate, a modului în care poate fi şi este utilizată comutarea controlată în sistemele electroenergetice, este prezentat un studiu de caz pe o reţea reală. Rezultatele au fost obţinute prin simulare cu un program specializat de analiză a regimurilor tranzitorii, varianta 1999 a programului EMTP ATP-6. Anexa 1 reprezintă fişierul cu datele de intrare şi instrucţiunile de calcul relativ la reţeaua finală.

 


Cicluri combinate gaze - abur

Cartea..................

Autor: George Darie

 


Controlul calităţii energiei electrice

Autori: Mihaela Iordache - Ion Chiuţă - Sorina Costinaş

Luând în considerare utilizarea pe scară din ce în ce mai largă a dispozitivelor controlate electronic precum şi dinamica procesului de producere, propagare şi interacţiune cu sistemul a perturbaţiilor, în sistemele energetice moderne sunt necesare tehnici mai avansate pentru analiza undei de tensiune în prezenţa unor distorsiuni în regim nestaţionar. Progresele realizate în domeniul electronicii au condus însă nu numai la amplificarea problemelor privind calitatea energiei electrice ci şi la apariţia unor sisteme moderne de măsurare, bazate pe dispozitive şi metode noi de tratare numerică a semnalului precum şi la metode de ameliorare a calităţii energiei electrice care utilizează dispozitive cu semiconductoare.

În sens larg, noţiunea de control a unui proces este însă cu mult mai amplă, deoarece ea poate fi folosită nu numai în sensul de a supraveghea sau a inspecta, ci şi în sensul de a stăpâni sau a domina un proces. Prin urmare, în această carte noţiunea de control al calităţii energiei electrice se referă la acţiuni care permit atât monitorizarea procesului cât şi eliminarea neconformităţilor sau a deviaţiilor faţă de ceea ce este prevăzut prin norme. Pe de altă parte, deşi anumite activităţi de control al calităţii şi de asigurare a calităţii sunt legate între ele, cele două concepte nu trebuie confundate: controlul calităţii priveşte satisfacerea cerinţelor referitoare la calitate, sub aspect operaţional sau tehnic; asigurarea calităţii urmăreşte să dea încredere în această satisfacţie (să dea asigurări cu privire la conformitatea produsului cu exigenţele specificate), atât în interiorul organizaţiei, cât şi în exterior (clienţilor sau autorităţilor).

Întrucât procesul de variaţie a tensiunii în orice nod al reţelei este aleator, indicatorii calităţii energiei electrice sunt în cazul general, variabile aleatoare, iar prelucrarea rezultatelor obţinute prin monitorizarea calităţii energiei electrice trebuie să se facă cu metode ale statisticii matematice. Materialul prezentat în lucrare realizează o iniţiere în acest domeniu, abordând problemele în stil logic şi expresiv.

 


Echipamente de comutaţie şi
izolaţia reţelelor electrice

Autori: Maricel Adam - Adrian Baraboi - Marcel Istrate - Mircea Guşă

Lucrarea de abordează această tematică şi are conţinutul structurat în şase capitole. Astfel, după un prim capitol introductiv, în capitolul al doilea sunt prezentate principalele aspecte legate de procesul de comutaţie (amorsarea, proprietăţile, caracteristicile şi stingerea arcului electric, respectiv restabilirea tensiunii între contactele echipamentelor de comutaţie).Capitolul al treilea prezintă tehnici tradiţionale de comutaţie, pentru exemplificare folosindu-se întrerupătoarele cu ulei puţin de medie şi înaltă tensiune de tip IO. Următoarele două capitole sunt consacrate tehnicilor moderne de comutaţie cu utilizare în instalaţiile electroenergetice. În capitolul al patrulea se prezintă construcţia şi funcţionarea unor echipamente de comutaţie în SF6 (tehnica pneumatică, autopneumatică, cu suflaj magnetic, cu autoexpansiune, combinată). Tot în acest capitol sunt prezentate şi aspecte legate de echipamentele capsulate cu izolaţie în hexafluorură de sulf. Capitolul al cincilea este dedicat prezentării întrerupătoarelor care utilizează tehnica comutaţiei în vid avansat. Ultimul capitol abordează problematica tehnicilor noi de realizare a izolaţiei reţelelor electrice. Creşterea spectaculoasă a nivelului tensiunilor nominale ale instalaţiilor de transport şi distribuţie a energiei electrice a impus o dezvoltare pe măsură a cercetării mondiale în domeniul materialelor electroizolante şi a industriei echipamentelor de înaltă tensiune. Deoarece performanţele materialelor izolante tradiţionale implică dificultăţi importante în realizarea echipamentelor de foarte înaltă tensiune, dar şi datorită abordării din ce în ce mai accentuat ecologice a producerii, transportului şi distribuţiei energiei electrice, s-a înregistrat o rapidă dezvoltare a utilizării de noi materiale pentru realizarea izolaţiilor interne şi externe.Elemente moderne în realizarea staţiilor
electrice

Cartea...........

Autori: Mihaela Iordache - Sorin Hurdubeţiu - Gheorghe Comănescu


Fiabilitate, mentenanţă şi risc industrial

Cartea..........

Autori: Cezar Ionescu - Dumitru Ivas - Florin Munteanu - Paul Ulmeanu


Gestiunea deşeurilor

Autor: Tiberiu Apostol

Lucrarea este structurată pe patru capitole şi beneficiază totodată de o bogată bază de date ce se regăseşte în anexele lucrării.În cadrul primului capitol este prezentat un "istoric" al problematicii deşeurilor, atât la noi în ţară cât şi pe plan mondial, precum şi o clasificare a acestora, atât după natură cât şi după origine. De un loc aparte beneficiază descrierea principalelor proprietăţi ale deşeurilor şi, în speţă, a deşeurilor menajere. O premieră în literatura de specialitate în ţara noastră o constituie prezentarea formulelor de calcul pentru determinarea puterii calorifice inferioare a deşeurilor în funcţie de analiza elementară a acestora. Capitolul al doilea are drept subiect abordarea problematicii tratării deşeurilor: prezentarea principalelor filiere de tratare cu recuperare de energie şi de materiale ce sunt utilizate în momentul de faţă pe plan mondial: depozitarea controlată, metanizarea în reactor, compostarea, incinerarea. Toate aceste procedee de tratare a deşeurilor vor avea ca obiective: distrugerea părţilor contaminate, transformarea părţilor contaminate în reactivi sau în elemente neutre, extragerea părţilor contaminate în vederea stocării lor, valorificarea energetică. Fiecare procedeu de tratare a deşeurilor încearcă să îndeplinească unul sau mai multe dintre obiectivele de mai sus, cu specificarea faptului că uneori este necesar să fie realizată o înlănţuire de procedee pentru a se ajunge la un rezultat compatibil cu destinaţia finală şi cu complexitatea sa. În capitolul al treilea sunt prezentate cele mai noi tehnologii de tratare a deşeurilor, dintre care multe sunt în faza de instalaţii pilot: piroliză şi termoliză, procedee cu plasmă termică, procedee cu microunde, procedee de inducţie, procedee cu laser, procedee cu fascicole de electroni. Capitolul patru prezintă modul de realizare a analizelor tehnico-economice şi de impact ale filierelor de tratare a deşeurilor.


Impactul producerii, transportului şi
distribuţiei energiei electrice asupra mediului

Autori: Marcel Istrate - Mircea Gusa

Conţinutul lucrării este structurat în şase capitole. Astfel, în primul capitol se face o introducere în limbajul specific ingineriei mediului şi sunt prezentaţi factorii de mediu care pot fi afectaţi prin activităţi antropice. În cel de-al doilea capitol sunt prezentate sursele principale de poluare, structurate în funcţie de factorii de mediu, precum şi poluanţii cu impact agresiv asupra mediului. Sunt evidenţiate sursele de poluare specifice energeticii, precum şi influenţa principalilor poluanţi generaţi de acestea (SO2, NOx, CO2, CO, particule în suspensie, ape reziduale şi deşeuri solide, zgomot), în strânsă corelaţie cu efectele acţiunii acestor poluanţi asupra mediului şi sănătăţii umane. În cel de-al treilea capitol sunt prezentate aspectele referitoare la energetică din cadrul normativelor legiferate pe plan naţional şi comunitar, tehnicile şi metodologia efectuării unui audit ecologic, precum şi un studiu de caz, aplicaţie de audit efectuată de către specialişti români pentru o serie de centrale din ţară. În capitolul al patrulea sunt prezentate o serie de tehnici de reducere a principalelor emisii în atmosferă (SO2, NOx, pulberi în suspensie) ale centralelor electrice. Acolo unde s-au găsit datele necesare, sunt evidenţiate cele mai potrivite metode de aplicat centralelor din România. În cel de-al cincilea capitolul sunt prezentate câteva aspecte legate de emisiile de ape reziduale şi de tratare a apei deşeu provenite de la centralele care ard combustibili fosili, precum şi unele aspecte legate de tratarea deşeurilor solide. În ultimul capitol sunt prezentate câteva dintre aspectele ecologice ale transportului şi distribuţiei energiei electrice, făcându-se referire atât la impactul direct, determinat de câmpul electromagnetic intens, cât şi la impactul de ordin estetic. Sunt prezentate o serie de soluţii constructive care pot reduce agresiunea ecologică a liniilor electrice.


Îndrumar de aplicare a metodelor de
evaluare a impactului asupra mediului pe
baza ana
lizei ciclului de viaţă

Autori: Tiberiu Apostol - Cristian Ciucaşu

Lucrarea abordează un domeniu de pionerat în ţara noastră în domeniul protecţiei mediului: întocmirea de studii de impact pe baza Analizei Ciclului de Viaţă - ACV, fiind utilă atât studenţilor din profilul ingineria mediului cât şi specialiştilor din doemniul protecţiei mediului.

Cartea este structurată pe patru capitole şi beneficiază de o bogată bază de date ce se regăseşte în anexele lucrării. Primele două capitole prezintă breviarul de calcul tratând:

Capitolul 1: ACV
Capitolul 2: Metode de analiză multicriterială

Capitolul 1 prezintă succint etapele ACV punându-se un accent deosebit pe modul de definire a obiectivelor şi realizării bilanţurilor materie - energie cu luarea în considerare a fluxurilor ce intră în componenţa acestora. În cadrul acestei etape, alegerea modelului electric joacă un rol important în stabilirea ulterioară a emisiilor de noxe în aer, apă şi sol. Sunt prezentate relaţiile de calcul a principalelor efecte asupra mediului care sunt luate în considerare la stabilirea ACV-ului: epuizarea resurselor naturale, efectul de seră, distrugerea stratului de ozon, acidificarea, eutrofizarea, ecotoxicitatea, toxicitatea umană, volumul deşeurilor ultime, degradarea peisajului. Capitolul 2 se ocupă cu prezentarea metodelor de analiză multicriterială ce se constituie ca instrumente de calcul ce au rolul de a evidenţia cel mai ecologic produs sau procedeu. Este prezentată metoda multicriterială Electra 1S ce va fi ulterior aplicată în studiile de caz din capitolele 3 şi 4, ce selectează acţiunea (acţiunile) cea mai bună (cele mai bune). Termenul "cel mai bun" în analiza de mediu devine "cel mai curat" sau "cu impactul cel mai redus" asupra mediului înconjurător. Capitolele 3 şi 4 prezintă următoarele analize de caz: ACV-ul filierelor de tratare a deşeurilor menajere cu recuperare de energie şi respectiv ACV-ul clădirilor. În capitolul 3 sunt prezentate două modele matematice privind calculul bilanţului de consecinţe ecologice a filierelor şi respectiv de impact al acestora asupra mediului asupra mediului înconjurător ce vor conduce în final la selectarea filierei cel mai puţin poluante în momentul de faţă şi în viitor în perspectiva creşterii puterii calorifice inferioare a deşeurilor româneşti. Capitolul 4 prezintă ACV-ul clădirilor pe baza unei metodologii de calcul specifice. Această metodă este utilă în special în faza de proiectare a clădirilor. Ea este utilizată pentru compararea diferitelor variante de realizare a clădirilor din punctul de vedere al impactului asupra mediului. Interesul acestui studiu pentru domeniul energetic este confirmat de cel puţin două motive: cea mai mare parte a impacturilor asupra mediului din decursul ciclului de viaţă al unei clădiri sunt datorate unor procese cum ar fi consumul de căldură şi de energie electrică; orice analiză de ciclu de viaţă pentru o instalaţie sau proces energetic ar trebui să cuprindă şi o parte consacrată clădirilor implicate (centrale, staţii de transformare, puncte termice şi staţii de pompare).


 Modele numerice în hidroenergetică
şi ingineria mediului

Autor: Ion Seteanu

Sunt analizate în detaliu elementele teoretice specifice şi procedeele de calcul numeric asociate pentru studiul curgerilor cu suprafaţă liberă în albii naturale sau îndiguite şi canale amenajate, inclusiv în cazul patului mobil şi al considerării transportului aluvionar, procedee directe de analiză a hidrografului unitar în practica hidrologică, elemente practice de analiză a curgerii apelor subterane şi utilizarea metodelor de element finit pentru obţinerea unor rezultate cantitative corecte în situaţii reale, aspecte legate de difuzia poluanţilor în râuri şi canale precum şi predicţia evoluţiei concentraţiei de BOD în aval de o sursă distribuită emisivă de poluant. În ultimul capitol se prezintă elementele caracteristice ale modelului k-epsilon de studiu modern al trubulenţei macroscopice şi se ilustrează procedeul pentru analiza transportului convectiv-difuziv de poluant la o ramificaţie de râuri. Aplicarea directă a acestor modele numerice este realizată prin folosirea calculatorului electronic şi a unor sisteme de operare de mare utilitate pentru ingineri: MathCAD şi MATLAB. Pentru a înlesni folosirea acestor procedee şi a le putea extinde ulterior la alte situaţii se prezintă un grup de programe şablon (templates) care facilitează soluţionarea unui ansamblu de probleme de calcul numeric de mare interes: rezolvarea sistemelor de ecuaţii lineare cu folosirea fişierelor input, rezolvarea sistemelor de ecuaţii nelineare, calculul iterativ al rădăcinilor unei ecuaţii nelineare, aplicarea metodei Runge-Kutta de integrare a unei ecuaţii diferenţiale ordinare, respectiv a unui sistem de ecuaţii diferenţiale ordinare, utilizarea funcţiilor Spline, regresia lineară pentru un şir de date, regresia polinomială multiplă cu aplicaţii în calculul corelaţiilor a două staţii hidrometrice şi calculul parametrilor statistici în vederea întocmirii curbelor de asigurare în hidrologie. Aceste programe şablon sunt folosite intensiv la efectuarea lucrărilor practice şi elaborarea temelor de studiu individual.


 Monitorizarea şi evaluarea continuă
a eficienţei energetice

Cartea......

Autori: Cezar Ionescu - Cristian Ciucaşu - Horia Necula - Dragoş Paraschiv


Optimizarea exploatării instalaţiilor
echipate cu turbomaşini hidraulice

Autor: Mihai Exarhu

Cartea........


Poluarea aerului prin arderea combustibililor
fosili. Depoluarea primară

Autori: Victor Ghia - Aurel Gaba

Conţinutul cărţii este structurat în şase capitole distincte şi patru anexe.

În capitolul 1 se face introducerea în problemele de fond care vor fi dezvoltate în continuare fiind accesibil înţelegerii unui mare număr de cititori interesaţi în problemele poluării şi depoluării mediului ca urmare a arderii industriale. Astfel, în special se clarifică ce se înţelege şi în ce constau efectul de seră, tehnicile depoluante primare şi secundare ca şi legile privind protecţia mediului legate de convenţia transfrontieră. Capitolul 2 prezintă problemele poluării aerului prin oxidul de carbon care rezultă cel mai mult din arderea în motoarele termice, accentuându-se asupra condiţiilor de formare şi oxidare a CO devenind CO2 cât şi acţiunea asupra omului. În capitolul 3 se prezintă poluarea datorită oxizilor de sulf SOx, coroziunea sulfurică şi arderea desulfurantă în focarele cazanelor folosită ca tehnică depoluantă primată. Capitolul 4, cel mai extins, se ocupă de poluarea prin oxizii de azot. Astfel se tratează: mecanismele formării NOx, tehnicile primare pentru micşorarea emisiilor de NOx, arzătoare pentru cazane cu emisii reduse de NO,, emisiile de NOx la arzătoare autohtone pentru cuptoare metalurgice, sursele de oxid nitros N2O, mecanismele formării şi distrugerii N2O. Capitolul 5 prezintă problemele poluării prin particule solide rezultate din arderea combustibililor fosili. Se pune accentul pe: explicarea formării funinginii şi cenosferelor (cocs zburător), efectele asupra transferului util de căldură şi evaluarea emisiilor de noxe solide. În capitolul 6 se tratează depoluarea arderii industriale prin emulsionarea apei în combustibilii lichizi. Astfel, se prezintă detaliat, mai ales: fundamentele teoretice care explică efectele benefice ale arderii emulsiilor apă - păcură, sistemele de emulsionare a apei în păcură, rezultatele industriale obţinute în ţară şi străinătate la arderea emulsiilor şi utilizarea simulatorului pentru îmbunătăţirea calităţii emulsiilor apă - păcură.


Procese unitare pentru tratarea apelor

Autor: Viorica Nistreanu

Ţara noastră are resurse de apă limitate. În aceste condiţii, poluarea apelor este una din problemele actuale şi stringente în acelaşi timp. Tratarea apelor uzate reprezintă una din posibilităţile importante de reciclare a disponibilului de apă în scopul satisfacerii necesităţilor. De asemenea, folosirea apelor naturale, chiar nepoluate, necesită o serie de prelucrări în scopul obţinerii calităţilor cerute.

Lucrarea de faţă reprezintă o sinteză asupra problemelor privind procesele ce au loc şi procedeele de tratare a apelor naturale şi uzate şi se adresează în primul rând specialiştilor ce lucrează în domeniu şi doresc să-şi împrospăteze cunoştinţele în cadrul cursurilor postuniversitare. Ea poate fi folosită, însă, şi de studenţii de la profilul de inginerie a mediului.

Lucrarea conţine 7 capitole, materialul prezentat este unitar şi complet, riguros din punct de vedere ştiinţific şi conţine într-o desfăşurare logică definiţii, ipoteze, principii, norme, metode de analiză, moduri concrete de aplicare. Nivelul cunoştinţelor este cel normal pentru pregătirea unui inginer iar bibliografia se referă atât la lucrări clasice cât şi la ultimele apariţii în domeniu.


Proiectarea si analiza asistata de calculator a instalatiilor de alimentare cu energie electrica

Autori: Florin Munteanu - Dumitru Ivas - Ciprian Nemes

Lucrarea se constituie într-un manual detaliat de utilizare a programelor de proiectare şi analiză a instalaţiilor electrice, programe folosite în cadrul Centrului de Formare Continuă Energie - Mediu  - CFCEM de pe lângă Catedra de Energetică a Facultăţii de Electrotehnică de la Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi centru care, alături de centre similare din Bucureşti şi Timişoara, reprezintă rezultatul principal al programului Phare-Tempus AC_JEP-13076/1999, program coordonat de Prof. univ. dr. ing. Adrian Badea de la Universitatea Politehnica Bucureşti.
Pentru uşurinţa folosirii programelor, acolo unde a fost considerat necesar au fost prezentate şi chestiunile teoretice necesare înţelegerii principiilor de calcul şi analiză.
Programele sunt folosite în cadrul aplicaţiilor practice ale cursurilor din secţiunea Energie a CFCEM: Calitatea serviciului de alimentare cu energie electrică, Siguranţa în alimentarea consumatorilor electrici, Controlul calităţii energiei electrice, etc. Unele din programe, cum este cel pentru calculul indicatorilor de fiabilitate ai sistemelor tehnice - FIABILITATE, au un caracter mai general şi se pot utiliza şi la alte discipline din oferta de instruire a centrului.

Nefiind un manual clasic de proiectare, utilizarea sa necesită, ca o condiţie absolut necesară, existenţa cel puţin a unor cunoştinţe de nivel mediu în domenii ca: maşini şi aparate electrice, reţele electrice, sisteme electroenergetice, fiabilitatea instalaţiilor.

Lucrarea are patru capitole:
I.         
Program pentru calculul şi analiza regimurilor permanente ale instalaţiilor de distribuţie a energiei electrice
II.       Program pentru analiza probabilistică a contingenţelor în instalaţiile de alimentare cu energie electrică
III.     Program pentru proiectarea asistată a instalaţiilor de alimentare la joasă tensiune
IV.     Program pentru prelucrarea statistică a datelor şi calculul indicatorilor de fiabilitate

Primul şi al treilea capitol se referă la programe specifice de calcul care au la bază metode de calcul şi analiză clasice, aprofundate la disciplinele de specialitate. Al doilea program este construit conform unei teorii originale a autorilor analiza probabilistică a contingenţelor, ceea ce a făcut necesară detalierea unor chestiuni teoretice înaintea prezentării instrucţiunilor de utilizare a programului de calcul propriu-zis.Ultimul program, prin complexitatea sa a făcut, de asemenea, necesară o prezentare a principiilor teoretice care stau la baza calculelor astfel încât să se poată motiva eventualele diferenţe ale rezultatelor cantitative comparativ cu alte metode şi programe similare.

 


 Protecţii digitale în sistemul electroenergetic

Autor: Călin Mucichescu

Cartea..........


Schimbătoare de căldură

Autori: Adrian Badea - Horia Necula

Studiile efectuate de Agenţia Franceză pentru Protecţia Mediului şi Conservarea Energiei (ADEME) au evidenţiat că circa 70-80 % din energia primară consumată într-o ţară trece până la forma finală de energie printr-un lanţ de transformări care presupun în medie 3 schimbătoare de căldură. Întradevăr, dacă am urmări lanţul de schimbătoare de căldură prin care energia primară a combustibilului se transformă în energie finală termică prin încălzirea unui apartament în sistem de cogenerare cu turbine cu abur, acesta ar fi: cazanul (cu elementele sale de transfer termic: economizorul, sistemul vaporizator, supraîncălzitoarele, preîncălzitorul de aer), condensatorul trubinei, preîncălzitoarele regenerative, răcitoarele de ulei şi ale generatorului electric, boilerele, CAF-ul, schimbătoarele de căldură din punctele termice, radiatoarele din încăperi. Rezultă un număr de circa 14 - 15 suprafeţe de schimb de căldură care transmit căldura degajată prin arderea combustibilului.

În România energia primară consumată la nivelul anului 1998 se situa în jurul valorii de 50 M tep. Aproximativ 50% din această energie este folosită în sectorul industrial, rezultând că echivalentul a 60 M tep (25 x 0.8 x 3), adică circa 6·108 Gcal se vehiculează prin schimbătoarele de căldură.

Durata medie de viaţă a unui schimbător de căldură este în general situată între 10 şi 20 de ani. Se poate deci estima că, în fiecare an, între 5% şi 10% din schimbătoarele de căldură se înlocuiesc, ceea ce reprezintă, pe lângă o piaţă importantă şi resurse pentru reducerea consumurilor energetice prin îmbunătăţirea eficienţei noilor schimbătoare de căldură.

Amploarea deosebită a pieţei schimbătoarelor de căldură a condus la numeroase cercetări în direcţia intensificării transferului de căldură şi a ameliorării funcţionării acestor aparate. Astfel, în perioada 1980 - 1990 numărul de brevete înregistrate în lume în domeniul schimbătoarelor de căldură a fost de circa 30000, din care 1800 numai în domeniul schimbătoarelor de căldură cu plăci.

Lucrarea este structurată în 11 capitole, în care după clasificarea schimbătoarelor de căldură şi prezentarea principalelor metode de calcul termic se face o trecere în revistă a celor mai răspândite schimbătoare de căldură: schimbătoarele tubulare, condensatoarele de vapori, schimbătoarele cu plăci, schimbătoarele cu tuburi termice, schimbătoarele nemetalice, recuperatoarele şi regeneratoarele de căldură, schimbătoarele cu contact direct. În ultimele două capitole ale cărţii se tratează problematica depunerilor în schimbătoarele de căldură şi principalele metode de intensificare a transferului termic convectiv.


Siguranţa în alimentarea consumatorilor electrici

Autor: Corneliu Velicescu

Numai o abordare prin metode probabilistice a producerii, distribuţiei şi consumului energiei electrice poate recomanda care configuraţie şi dimensionare a celor trei faze anterior definite răspunde calitativ exigenţelor consumatorului.

Conţinutul cărţii urmăreşte acest scop. În capitolul al doilea sunt definiţi indicatorii aprecierii siguranţei în alimentarea cu energie electrică şi sunt prezentate metode de calcul al acestora.
Capitolul al treilea
abordează aceeaşi problemă pentru cazul subsistemelor interconectate. Eficienţa economică a interconectării este abordată în capitolul al patrulea.

Pentru că există o reală dificultate de acceptare şi înţelegere în amănunt a modului de abordare probabilistic al domeniului definit, în capitolul al cincilea se oferă minimul necesar de cunoştinţe din teoria variabilelor aleatoare.Pentru accesibilitatea noţiunilor prezentate, sunt puse la dispoziţia cititorului numeroase exemple concrete, rezolvate până la amănunt.


Sisteme inteligente pentru conducerea
reţelelor electrice de distribuţie

Autor: Mihai Moga

Organizată în ideea "să analizăm întâi pădurea şi apoi copacii", actuala carte îşi propune o prezentare gradată a sistemelor inteligente destinate conducerii operative a RED (Reţele Electrice de Distribuţie), astfel încât să confere cititorului, pe de o parte posibilitatea de a-şi forma o imagine de ansamblu asupra acestor sisteme şi, pe de altă parte, să se familiarizeze cu elementele de bază ale calculatoarelor de proces, cum ar fi unitatea centrală sau modulele sistemului de interfaţă cu procesorul.

În acest sens, prima parte a lucrării abordează aspectele generale ale conducerii moderne ale RED. Astfel, primul capitol este consacrat caracteristicilor generale ale reţelelor electrice, din punctul de vedere al conducerii operative şi integrării sistemelor inteligente în acest proces, iar următorul capitol prezintă arhitectura de principiu a sistemelor de tip SCADA ( Supervisory Control And Data Acquisition), cu evidenţierea componentelor de bază şi a intercondiţionării acestora.

Partea a doua a lucrării, ultimele patru capitole, sunt destinate prezentării unor aspecte mai de dataliu privind echipamentele şi funcţiile sistemelor informatice utilizate în conducarea reţelelor electrice. Astfel, capitolul trei descrie componentele de bază ale calculatoarelor de proces de tip RTU (Remote Terminal Unit), ca element tipic oricărui sistem informatic de proces, iar capitolul patru prezintă principalele funcţii specifice sistemelor informatice de supraveghere şi conducere operativă ale RED. Un accent deosebit este pus pe prezentarea sistemelor de transmisii de date, componentă esenţială şi sensibilă a oricărui sistem distribuit de conducere şi supraveghere. În acest sens, capitolul cinci este consacrat aspectelor referitoare la transmisiile de date în cadrul sistemelor distribuite, cu accent pe descrierea reţelelor locale şi a interfeţelor de comunicaţii. Ultimul capitol, şase, prezintă un sistem de dezvoltare bazat pe microcontrolerul P80C552, cu detalieri privind atât partea hardware cât şi cea software, astfel încât să ofere cititorului informaţiile necesare atât întocmirii schemelor electrice de conexiuni a unui echipament de tip RTU cu un astfel de microcontroler, cât şi elaborării de programe de aplicaţii. Acest capitol conţine, ca parte aplicativă, un program demonstrativ, în limbaj de asamblare, destinat achiziţiei şi conversiei unor semnale analogice multiplexate iar în anexele aferente, câteva dintre subrutinele utilitare ale programului monitor înscris în memoria sa.


Soluţii de finanţare a proiectelor energetice

Autor: Sotir Dumitrescu

Cartea............

 


Strategia şi legislaţia României de
protecţie a mediului

Autor: Tiberiu Apostol

Lucrarea este structurată pe cinci capitole.

În cadrul primului capitol s-au definit noţiunile: mediu înconjurător şi componentele acestuia, impactul asupra mediului, consecinţe ecologice, clase de impact asupra mediului luându-se în considerare scara geografică a impactului: locală, regională şi globală.Capitolul 2 se ocupă de calitatea factorilor de mediu: calitatea aerului, calitatea apei, calitatea solului, starea de sănătate a pădurilor, gestiunea deşeurilor, gestiunea deşeurilor, starea biodiversităţii. În cadrul acestui capitol se fac referiri la Sistemul de Monitoring Integrat al Calităţii Factorilor de Mediu (SMIR): utilitatea, scopul şi obiectivele acestuia în vederea luării deciziilor, elaborării de studii şi stabilirea politicii de mediu din ţara noastră. Sunt prezentate principalele surse de poluare precum şi procedeele de reducere a acestora. Specialiştii energeticieni vor regăsi normele de emisii actualizate ale gazelor de ardere evacuate în atmosferă de la instalaţiile de ardere. Capitolul se încheie cu o abordare, recentă pentru ţara noastră, a stării biodiversităţii şi, în speţă, a modificării unor ecosisteme datorită poluării mediului înconjurător.Capitolul 3 abordează conceptul de dezvoltare durabilă, punându-se un accent deosebit pe dezvoltarea industrială durabilă ce nu poate fi concepută fără o protecţie a mediului înconjurător aşa încât să fie asigurată şi generaţiilor viitoare o existenţă într-un mediu cât mai curat. Capitolul 4 prezintă legislaţia din domeniul mediului înconjurător, punându-se accentul pe: evoluţia şi dezvoltarea legislaţiei în domeniul mediului atât pe plan intern cât şi internaţional, legile din domeniul mediului şi cu precădere Legea nr. 137/95 privind protecţia mediului din ţara noastră, reglementările din domeniul mediului, modul de implementare a legilor de protecţie a mediului. În cadrul ultimului capitol este prezentată strategia de protecţie a mediului din ţara noastră pe termen scurt, mediu şi lung, avându-se în vedere: principiile generale ale strategiei de protecţie a mediului, criteriile de stabilire a priorităţilor privind obiectivele de protecţie a mediului, strategia protecţiei mediului în pregătirea aderării României la Uniunea Europeană.


Tehnici si tehnologii avansate în
sistemele electrice moderne

Autor: Mircea Eremia

Cartea...............


Tehnologii curate

Autori: Marilena Ungureanu - Roxana Pătraşcu

În ultimii ani, tehnologiile curate reprezintă o componentă importantă a strategiilor de dezvoltare industrială fiind, în acelaşi timp, în concordanţă cu legislaţia de protecţie a mediului. Aceasta înseamnă restricţii funcţionale ca şi importante cheltuieli de investiţii şi exploatare. Deoarece caracteristicile chimice şi fizice ale emisiilor industriale nu pot depăşi anumite limite stabilite prin reglementări în vigoare, sunt necesare noi echipamente şi tehnologii. Primele capitole ale cărţii se referă al legislaţia europeană şi internaţională existentă, referitoare la protecţia mediului şi la politici specifice în acest domeniu. Tehnologiile, cunsocute drept curate sau orientate, sunt caracterizate de emisii poluante reduse sau chiar inexistente. Avantajele utilizării ca şi modul de utilizare sunt, de asemenea, prezentate. Lucrarea include şi o sumară prezentare a principalelor aspecte relativ la aplicarea practică a tehnologiilor curate şi orientate precum şi o descriere a celor mai moderne tehnologii curate cunoscute şi aplicate în industrie alături de criteriile de bază care justifică utilizarea acestora. Tehnologiile curate sunt grupate după natura lor: încălzirea prin rezistenţe, încălzirea cu radiaţii infraroşii, încălzirea prin inducţie electromagnetică, încălzirea dielectrică şi încălzirea fluidelor pe cale electrică. Sunt prezentate şi perspectivele utilizării şi altor tehnologii curate. Aplicaţiile numerice incluse în carte exemplifică modul în care pot fi aplicate tehnologiile descrise.


Tehnologii moderne de depoluare a aerului

Autor: Gheorghe Lăzăroiu

Cartea...........


Tendinţe moderne în distribuţia
energiei electrice

Autori: Mihai Gavrilaş - Marius - Nelu Filimon

Cartea .............